Monday, December 7, 2015

Syi'ah: Hubungannya dengan bangsa Farsi (Iran)


Tulisan ini adalah berkenaan dengan perkaitan antara Syiah dengan bangsa Farsi (Iran). Al-Maqrizi (al-Maqrizi: al-Khutat, juz 1, ms. 362) pernah berkata : "Bangsa Parsi dahulunya mempunyai kerajaan yang luas dan kekuasaan yang tinggi; mereka memandang bangsa Arab sebagai suatu bangsa yang tidak bertamadun.

Akan tetapi setelah kerajaan Parsi itu jatuh ke tangan bangsa Arab, berubahlah pandangan mereka. Mereka mengalami penderitaan perasaan yang berat dan berlipat-ganda. Mereka tidak sanggup melakukan konfrontasi fizikal. Oleh itu mereka beralih kepada tipudaya yang licik. Maka beberapa orang di antara mereka berpura-pura memeluk  Islam.

Mereka berusaha merangkul pengikut-pengikut Syi'ah dengan cara memperlihatkan kecintaan mereka terhadap keluarga Nabi (Ahlulbait), dan mencela kezaliman-kezaliman yang dilakukan terhadap Saidinah Ali. Sesudah itu mereka menggunakan bermacam-macam cara terhadap kaum Syi'ah ini, hingga akhirnya mereka dapat mengeluarkan golongan tersebut dari jalan yang benar.

Ibnu Abdi-Rabbih meriwayatkan ucapan daripada as-Sya'bi: "Kaum Rafidhah (alIqdul Farid, juz 4, ms. 303) adalah Yahudinya ummat ini. Mereka membenci Islam seperti orang-orang Yahudi membenci Agama Nasrani. Mereka memasuki Islam bukanlah kerana keinginan hati mereka dan bukan pula kerana rasa takut kepada Tuhan, melainkan hanyalah untuk mencelakakan dan membinasakan ummat Islam.

Saidinah Ali pernah membakar mereka dan membuang mereka ke negeri-negeri lain. Bencana kaum Rafidhah ini sama dengan bencana orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi berkata: "Raja hanyalah dari keluarga Daud," maka kaum Rafidhah pun berkata: "Raja hanyalah dari keluarga Ali bin Abu Talib."

Kalau orang-orang-orang Yahudi berkata: "Tidak ada kewajiban untuk berjihad fi sabilillah, kecuali kalau al-Masih al-Muntazar sudah keluar," maka kaum Rafidhah pun berkata: "Tidak ada kewajiban berjihad fi sabilillah, kecuali kalau al-Mahdi al-Muntazar sudah keluar." Kalau orang-orang Yahudi menghalalkan darah setiap orang Islam, maka Rafidhah pun demikian pula.

Dan kalau orang-orang Yahudi telah mengubah-ubah Kitab Taurat, maka orang-orang Rafidhah tidak sanggup mengubah nas-nas al-Quran, kerana itu mereka lantas mengadakan penafsiran yang dinamakan "penafsiran secara batin," dan mereka ubah makna-makna al-Quran itu. (alIqdul Farid, juz 4, ms. 409-410).

Ustaz Ahmad Amin (Ahmad Amin: Fajrul Islam, ms.276-277) berkata: "Sebenarnya, menjadi Syi'ah itu adalah merupakan tempat perlindungan bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Islam disebabkan kerana rasa permusuhan atau kedengkian dan juga orang-orang yang ingin memasukkan ajaran-ajaran nenek-moyang mereka ke dalam ajaran-ajaran Islam, baik dari ajaran agama Yahudi, Nasrani, Zoroastrianism (Majusi) dan Hindu.

Begitu pula orang-orang yang ingin memerdekakan negeri mereka dan memberontak terhadap kekuasaan Islam. Mereka ini semuanya berkedok sebagai orang-orang yang menyintai "Ahlulbait" untuk menyembunyikan maksud-maksud jahat mereka.

Ajaran-ajaran Agama Yahudi telah timbul dalam kepercayaan Syi'ah dengan adanya pendapat tentang "raj'ah". Ini kerana kaum Syi'ah berkata: "Api neraka diharamkan atas penganut Syi'ah, kecuali hanya sebentar saja." Pendapat ini sesuai dengan kepercayaan orang-orang Yahudi yang mengatakan: "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali hanya beberapa hari saja."

Ajaran agama Nasrani pun muncul pula dalam kepercayaan Syi'ah, ternyata dalam ucapan segolongan mereka: "Nisbahnya Imam kepada Tuhan adalah sama dengan nisbahnya al-Masih kepada-Nya." Mereka juga berkata: "Lahut dan Nasut (ketuhan-an dan Kemanusiaan) telah bersatu dalam peribadi Imam. Kena-bian dan kerasulan tidaklah terputus selama-lamanya. Orang yang telah bersatu dengan Lahut adalah Nabi."

Begitu pula ajaran-ajaran agama Brahma, ajaran-ajaran ahli-ahli falsafah dan Agama Majusi sebelum Islam, telah muncul pula dalam karangan Syi'ah; misalnya kepercayaan tentang reinkarnasi, pertubuhan Tuhan, serta bertempatnya roh Tuhan pada diri seseorang dan kepercayaan-kepercayaan lainnya yang terkenal dalam agama-agama tersebut."

Nota. Rafidhah adalah salah satu sebutan yang dipakaikan kepada kaum Syi'ah. Kata orang, Zaid bin Ali yang mula-mula menyebut kaum Syi'ah itu dengan Rafidhah, lantaran mereka itu menolak untuk membantunya. Pendapat lain mengatakan, mereka itu dinamakan Rafidhah ialah kerana mereka menolak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Adapun orang-orang yang mengutamakan Ali daripada Usman, akan tetapi mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar, mereka inilah yang disebut Syi'ah. (Lihat al-Iqdul Farid, juz 4, ms.404).


Sunday, December 6, 2015

Misteri Peribadi Para Khalifah Bani Umaiyah

Pandangan ahlisejarah, terutama dari golongan kaum Muslimin sendiri, terhadap kemurahan-hati, cinta-damai dan kelapangan-dada yang telah dikenal pada peribadi pahlawan-pahlawan seumpama Mu'a-wiyah, Abdul Malik, al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula, perlu dingatkan bahawa usaha-usaha penyebaran Islam yang telah dilaksanakan mereka dengan baik, baik sebagai penakluk-penakluk, guru-guru atau mubaligh-mubaligh. Tiga orang pertama yang tersebut di atas itu telah berjasa untuk memanjangkan bendera Islam di berbagai daerah, sehingga ia berkibar dengan megahnya di daerah yang demikian luasnya, menaungi berjuta-juta, bahkan beratus-ratus juta umat manusia. Sedangkan yang keempat, iaitu Umar bin Abdul Aziz, dengan sifat-sifat keutamaan dan cinta-damai yang dimilikinya, telah berhasil menarik mereka yang berjuta-juta masuk ke dalam Agama Islam. Atau katakanlah, bahawa mereka dengan keinsafan sendiri telah menggabungkan diri kepada Agama Islam yang telah mencipta Khalifah-Khalifah yang jarang tolok bandingannya itu. Memang benar bahawa daerah Andalusia yang telah ditaklukkan Bani Umaiyah kemudiannya terlepas dari tangan kaum Muslimin, tetapi hal ini tidaklah terjadi pada masa pemerintahan Bani Umaiyah itu. Yang bertanggungjawab atas hilangnya daerah itu adalah mereka yang memegang pemerintahan berikutnya.

Inilah sinar terang yang kita gunakan untuk memulai perbahasan ini, yang kita maksudkan untuk membenarkan yang benar, dan untuk mengingatkannya kepada orang-orang yang belum menginsafinya selama ini. Iaitu mereka yang hanya melakukan perbahasan-perbahasan menurut aliran yang telah digariskan orang-orang lain yang terdahulu, tanpa memikirkan benar atau tidaknya, tanpa adanya kesedaran fikiran untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Dan kita pada masa ini, dalam kehidupan keislaman kita sangatlah memerlukan suatu pemerintahan Bani Umaiyah, yang akan dapat mewujudkan kembali "Persatuan Alam Islami" dan menggalang kekuatan yang maha-dahsyat yang dulunya pernah menggentarkan kerajaan-kerajaan yang terbesar di masa itu. Dan selanjutnya kita meneruskan perbahasan kita ini di bawah sinar terang yang tersebut di atas itu, tanpa menaruh rasa permusuhan terhadap Bani Umaiyah dan tidak pula bertindak sebagai pembela-pembela mereka, tetapi adalah sebagai orang yang berusaha mencari yang benar, walau bagaimanapun juga banyaknya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi untuk mencapai tujuan itu. Dan apabila nanti kita menemukan sesuatu yang benar maka dengan gembira akan kita cantumkan, tanpa menoleh lagi kepada yang lainnya.

Apa-apa yang kita sebutkan dalam kata pendahuluan ini, menyebabkan kita harus mengeritik dengan tuntas terhadap kritikan Nicolson dalam bukunya A Literacy of the Arab, (ms. 139) bahawa

"kaum Muslimin menganggap kemenangan Bani Umaiyah di bawah pimpinan Mu'awiyah itu sebagai kemenangan Aristokratis-Wasaniyah yang telah memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, dan yang telah ditumpas oleh Rasulullah dalam perjuangan yang memakan waktu yang lama, sampai mereka bertekuk-lutut di bawah kekuasaannya".

Kita sungguh tidak mengerti, kaum Muslimin manakah yang dimaksudkan oleh Nicolson ini. Adapun yang dituturkan dengan tegas oleh sejarah ialah, bahawa dalam masa pertarungan antara Ali dan Mu'awiyah, kekuatan Mu'awiyah semakin hari semakin bertambah kokoh, dan sebaliknya, pihak Ali semakin lemah. Dan banyak di antara tokoh-tokoh kaum Muslimin datang berpihak kepada Mu'awiyah dan memberi sokongan kepadanya, setelah mereka saksikan kemenangan Mu'awiyah semakin nyata, sedang dalam kalangan pengikut-pengikut Ali telah terjadi kekacauan dan pembangkangan terhadapnya, sehingga tidaklah menghairankan bahawa sesudah wafatnya Ali semua kaum Muslimin telah bergabung kepada Mu'awiyah. Dan Mu'awiyah sendiri pernah menjelaskan sebab-sebab kemenangannya itu, antara lain ialah: kerana ia lebih akrab kepada Quraisy, dibanding dengan Ali. Dan ini adalah suatu hal yang benar, yang cukup jelas, hampir bagi semua orang yang mengadakan penyelidikan dalam Sejarah Islam. Mu'awiyah berkata: Ada empat macam faktor yang telah menolong untuk mengalahkan Ali.

Pertama: Aku senantiasa menyembunyikan rahsia, sedang Ali suka membukakan rahsianya.

Kedua: Aku mempunyai tentera yang terbaik dan amat patuh, sedang Ali mempunyai tentera yang paling jelek dan amat pembangkang.

Ketiga: Aku biarkan ia bertempur melawan pasukan Aisyah yang menunggang unta, dan aku berkata dalam hatiku: Jika mereka dapat mengalahkan Ali, sudah barang tentu bagiku lebih mudah untuk mengalahkan mereka, dan jika Ali dapat mengalahkan mereka aku akan menuduhnya sebagai pembunuh mereka.

Keempat: Aku lebih dicintai oleh orang-orang Quraisy dari-pada Ali.

Pendapat dari al-Khudhari mengenai peribadi Ali bahawa ia bukanlah seorang yang disenangi oleh para pemimpin di masanya, kerana ia mengabaikan musyawarah dan ia terlalu percaya akan dirinya. Ustaz al-Khudhari menutup uraiannya dalam masalah tersebut dengan ucapannya bahawa:

"Sebab yang terutama dari tidak-stabil-nya keadaan di masa pemerintahan Ali, ialah kerana ia terlalu percaya kepada dirinya dan memandang hanya pendapatnya sajalah yang benar. Jarang atau hampir tak ada dia bermusyawarah dengan orang-orang besar Quraisy dalam urusan penting sekali-pun. Malah terhadap beberapa orang-orang besar Quraisy itu ia terlampau keras.

Dan akhirnya al-Khudhari memberikan suatu perbandingan antara kekerasan Khalifah Umar dan keke-rasan Ali, katanya:

“Umar memang bersikap keras, tetapi seluruh rakyat menyokongnya dan Ali bersikap keras pula, tetapi sebahagian besar rakyat menentangnya”.

al-Khudhari (dlm Tarikhul Umum al-Islamiyah)

Nampaknya Nicolson mengemukakan pendapatnya yang dangkal iaitu dengan berpegang pada kenyataan bahawa Bani Umaiyah itu sudah terlambat masuk Agama Islam. Tetapi hal ini tidaklah dapat dijadikan ukuran yang benar. Khalifah Umar pun lebih kemudian masuk Islamnya daripada Usman, Saad, Talhah, dan Zubir............, tetapi tak seorang pun di antara mereka itu dapat melebihi Umar tentang kekuatan Islamnya. Dan kaum Muslimin semuanya, termasuk Rasulullah sendiri merasa bertambah kuat dengan masuk Islamnya Abu Sufyan, Rasulullah pernah memberikan kehormatan yang tinggi kepada Abu Sufyan dengan menunjuk rumahnya sebagai suatu "haram", dimana orang-orang boleh mendapatkan keamanan dan ketenteraman.



Thursday, December 3, 2015

Khilafah Umawiyah: Kekeliruan sejarah (III)

Misteri Khilafah Bani Umawiyah
Sebagaimana yang kita bincangkan di ruangan yang lepas, antara kesalahan khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah mencaci maki Saidinah Ali bin Abu Talib di masa hidup dan sesudah kematian beliau. Jika kita boleh meninjau persoalan ini dari segi politik, maka kita ingin menyebutkan di sini bahwa Bani Umaiyah terpaksa melakukan tindakan-tindakan itu, untuk membelokkan rakyat umum dari pemujaan terhadap keluarga Ali, yang semata-mata hanya berdasar kepada kedudukan orang-orang itu sebagai "Ahlilbait" atau "Keluarga Rasulullah", tidak lebih dari itu! Maka alasan Bani Umaiyah mencaci Ali, dan dengan menumpahkan kepadanya segala kekurangan-kekurangan, demi untuk menjaga keselamatan pemerintahan mereka. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang dari Khalifah-Khalifah besar Bani Umaiyah, pernah menjelaskan hal ini dalam percakapannya dengan bapanya yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Umar berkata:

"Ayahku Abdul Aziz bin Marwan, bila berpidato amatlah lancar dan lantang suaranya, tetapi bila ia hendak menyebut nama Amirul-Mu'minin — Ali bin Abu Talib — dalam pidatonya, ia terpegun-pegun. Aku tanyakan kepadanya tentang hal itu, ia menjawab: "Anakku, rupanya engkau perhatikan keadaanku?" Aku jawab: "Ya!" Lalu ia berkata: "Anakku, kau harus tahu, bahawa rakyat umum, seandainya mereka mengenal Ali itu sebagaimana yang kita kenal, nescaya mereka semua akan meninggalkan kita dan akan berpihak kepada puteranya".

 (Ibnu Tabatiba: al-Fakri, ms 110-111 dlm Ahmad Shalaby, 1975).

Di sini teranglah bahwa caci-maki yang dilancarkan Bani Umaiyah kepada Ali itu hanyalah untuk "mengubati" rakyat umum. Kita percaya bahwa seorang yang meninggalkan Mu'awiyah dan berpihak kepada Ali, dapat mengemukakan alasan-alasan untuk membenarkan tindakan itu. Tetapi kenyataannya, rakyat umum meninggalkan Mu'awiyah dan bergabung kepada putera Ali bukanlah kerana kecekapan yang dimilikinya, dan bukan pula kerana keunggulannya dalam bidang politik atau di medan perang, tapi hanya semata-mata kerana dia putera Ali! Tidak lebih dari itu. Dan sentimen rakyat umum inilah yang mendorong Bani Umaiyah untuk mencaci Ali dan menumpahkan segala keburukan kepadanya, walaupun besar kemungkinan bahawa hati-nurani sendiri mengingkari perkara-perkara itu.


Yang menyebabkan kita berusaha mencarikan alasan semacam itu untuk Mu'awiyah dalam sikapnya mencaci Ali itu adalah kenyataan bahawa Mu'awiyah itu terkenal sebagai orang yang lapang-hati, penyantun dan suka memberi maaf. Dan kelapangan-hatinya ini telah terbukti pada sikapnya terhadap Amru Ibnul-As sehingga ia telah merangkul Amru ke pihaknya. Pada hal hubungan antara Mu'awiyah dan Amru ini bukanlah hubungan yang mesra. Begitu juga Mu'awiyah telah memperlihatkan kelapangan-hatinya itu terhadap Ziyad bin Abihi, padahal Ziyad ini dulunya salah seorang dari pengikut-pengikut Ali yang setia dan sangat benci kepada Mu'awiyah. Setelah Ali meninggal, Mu'awiyah memberikan jaminan keamanan dan pengampunan untuk Ziyad dan bahkan ia berusaha mengambil hatinya. Selain itu Mu'awiyah juga telah menunjukkan kemurahan-hatinya kepada al-Mughirah bin Syu'bah yang telah menjauhkan diri dari kekacauan. Begitu pula terhadap Marwan Ibnul-Hakam yang pernah memberikan bai'ah (sumpah-setia) untuk pengangkatan Ali menjadi Khalifah. Akhirnya begitu pula terhadap yang lain-lainnya, seperti putera-putera Ali: Hasan dan Husain, sehingga mereka ini tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik di masa hidup Mu'awiyah dan Mu'awiyah tidak pernah mengurangi sedikitpun jua apa-apa yang telah dijanjikannya kepada mereka. Jadinya faktor yang mendorong Mu'awiyah melanjutkannya sikapnya mencaci Ali itu ialah keinginannya hen-dak memperkokoh kekuasaannya dengan mengalihkan perhatian rakyat umum dari Ali dan putera-puteranya.

Wednesday, December 2, 2015

Khilafah Umawiyah: Kekeliruan sejarah (II)

Terdapat berbagai kebaikan yang disumbangkan dari pemikiran golongan Bani Umaiyah, seperti dinas-pos, alat pencetak wang, pejabat-pejabat arabisasi, organisasi tentera dan lain-lainnya. Begitu juga dengan kemenangan-kemenangan yang mereka lakukan dalam rangka mempertahankan dan membela Islam, yang semuanya itu masih terang dan jelas dan dari asas-asas lainnya yang akan kita jadikan pegangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Bani Umaiyah telah dituduh sebagai "Penguasa-penguasa Arab", bukan "Penguasa-penguasa Islam". Yang menjadi alasan mereka dalam tuduhan ini ialah bahawa Bani Umaiyah itu telah melakukan penindasan dan penganiayaan terhadap kaum Muslimin yang bukan bangsa Arab. Anehnya, di antara ahli-ahli-sejarah di Eropah ada pula yang tertarik kepada pendapat tersebut; misalnya Wellhausen dari Jerman (dalam Hawting, 1989). Tetapi tuduhan itu ternyata lemah bila kita uji dengan kritikan yang jujur dan perbahasan yang mendalam. Keadaan yang sebenarnya ialah: bahawa bangsa Parsi — yang bukan bangsa Arab itu — telah menggabungkan diri kepada Saidinah Ali sejak di awal permulaan persengketaan, dan mereka memerangi pasukan-pasukan Mu'awiyah. Kemudian mereka menimbulkan banyak kekacauan-kekacauan dan kerosakan dan mengobarkan api peperangan terhadap Bani Umaiyah. Perbuatan mereka ini sudah tentu menimbulkan kemarahan golongan Bani Umaiyah kepada mereka.

Maka masalah yang sebenarnya tidaklah lebih daripada tindakan untuk mempertahankan diri dan rasa saling membenci antara bangsa Parsi dan Bani Umaiyah. Di Syria sendiri, yang merupakan markas dan tempat lahirnya Khilafah Umawiyah, pada masa itu banyak kaum Muslimin yang bukan bangsa Arab. Begitu juga di Mesir dan di Afrika Utara. Tetapi mereka ini tidak pernah mengalami kemarahan Bani Umaiyah seperti yang dialami bangsa Parsi yang telah memulai permusuhan terhadap mereka dan senantiasa mencari-cari jalan untuk mengobar-ngobarkan api permusuhan.

Salah satu kesalahan yang dilakukan Bani Umaiyah ialah bahwa mereka telah mencaci Ali bin Abu Talib pada masa hidupnya. Dan setelah ia meninggal, mereka terus juga melakukan perbuatan yang mungkar ini  (Ahmad Shalaby, 1975; Hamka, 1961). Keadaan ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa Mu'awiyah tak dapat berlapang dada untuk menghentikan caciannya terhadap musuhnya yang telah meninggal itu? Di sini kebanyakan ahli sejarah yang tidak memihak pada mana-mana golongan berpendapat bahawa perkara ini, — walaupun dapat dianggap sebagai aib peribadi — namun tidaklah mengurangi kebaikan Mu'awiyah (Ahmad Shalaby, 1975), atau pahlawan-pahlawan Bani Umaiyah lainnya dan tidak pula akan menurunkan nilai mereka sebagai pahlawan-pahlawan perang dan ahli-ahlipolitik yang terkemuka.

Rujukan
Ahmad Shalaby. (1975). Sejarah dan Kebudayaan Islam II. Singapura: Pustaka Nasional Pte LtD.
Hamka. (1961). Sejarah Umat Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte LtD.
Hawting, G. . (1989). The History of al-Tabari (Translated and Annotated). State University of New York Press. Albany.

Tuesday, December 1, 2015

Khilafah Bani Umayyah (41H – 132 H): Kekeliruan Sejarah (I)

DENGAN nama Allah yang Mahatinggi dan Mahabesar, kita mulai perbahasan tentang sejarah Khilafah Umayyah, serta gerakan-gerakan yang berhubungan dengan alam fikiran dan gerakan-gerakan revolusi yang terjadi pada masa itu. Kita menyedari bahawa kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh setiap orang yang sedang mengadakan perbahasan tentang sejarah di zaman Bani Umayyah. Banyak faktor yang disengajakan atau tidak telah menyebabkan merosotnya nilai sejarah Bani Umaiyah. Hampir semua buku-buku sejarah yang ada pada masa kini sangat kurang pujian dan sanjungan terhadap sebahagian besar khalifah-khalifah yang pernah berkuasa dalam Daulah Umayyah itu. Tetapi sebaliknya, dalam kebanyakan buku-buku tersebut terdapat tuduhan-tuduhan dan kecaman-kecaman terhadap mereka dengan panjang-lebar dan dalam buku-buku yang lain pula agak sederhana. Yang paling lunak di antaranya hanya membatasi penulisan mereka dengan sekadar menyebutkan celaan-celaan sahaja.

Apakah gerangan yang menyebabkan timbulnya keadaan semacam itu? Dan bagaimanakah caranya supaya kita dapat menyingkapkan keadaan yang sebenarnya?

Jawabnya ialah: Bani Umaiyah sering terpaksa melawan kelompok Bani Hasyim. Mu'awiyah misalnya, terpaksa berjuang melawan Ali, dan ia telah berhasil mencapai kemenangan. Yazid, putera Mu'awiyah, berjuang melawan Husain, putera Ali, dan akhirnya Husain tewas. Begitu pula cucu Husain, iaitu Zaid bin Ali, bersama puteranya yang bernama Yahya, telah tewas dalam pertempuran-pertempuran melawan pasukan Bani Umaiyah. Tetesan darah mereka besar pengaruhnya kepada para ahli-riwayat dan para penulis buku-buku sejarah. Ahli-ahli-riwayat dan penulis-penulis sejarah dari golongan Syi'ah umpamanya, dengan keras menyatakan kemarahan terhadap Bani Umaiyah, dan mereka gambarkan Bani Umaiyah itu sebagai manusia-manusia yang kasar dan buas.

Adapun ahli-ahli sejarah di luar golongan Syi'ah, tidaklah berpendapat seperti itu. Akan tetapi mereka berusaha sedapat mungkin untuk tidak menyinggung perasaan umum. Mereka lebih mengutamakan keselamatan diri. Sebab itu mereka menghindari pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah tersebut di atas, atau kalau membicarakannya hanyalah sepintas lalu saja.

Tidak dapat dibantah bahawa situasi akan berbeza samasekali seandainya tuduhan memberikan perlindungan kepada pembunuh-pembunuh Khalifah Usman dan kemudian membentuk tentera dari mereka ini, dilemparkan oleh Mu'awiyah kepada orang lain, bukan kepada Ali. Begitu juga seandainya Yazid bin Mu'awiyah dulunya tidak memusuhi dan menewaskan Husain bin Ali. Jadi sebenarnya masalah ini bukanlah merupakan suatu kesalahan besar dalam sejarah. Soalnya ialah keinginan suatu golongan untuk mengambil keuntungan dari tetesan darah Ah/ilbait (keluarga Rasulullah) itu. Orang-orang Syi'ah atau penganjur-penganjurnya telah menggunakan peristiwa itu sebagai senjata untuk merangsang pendapat umum terhadap Bani Umaiyah. Di masa itu orang-orang Syi'ah ini sering menjadi gerombolan-gerombolan yang menimbulkan huruhara dan mencetuskan pemberontakan-pemberontakan, walaupun mereka ini sebenarnya tidak mempunyai hubungan darah samasekali dengan Ali dan anakcucunya. Malah seringkali orang-orang inilah yang menipu dan mengkhianati Ali dan keturunannya atau kata-kanlah: orang-orang Syi'ah inilah sebenarnya yang telah membunuh mereka dengan pedangnya, dan setiapkali mereka selesai membunuh, mereka pura-pura meratapi si korban, dan menuntut bela atas kematiannya itu.

Gerombolan pengacau yang serupa ini amatlah ditakuti dan telah menyebabkan gentarnya para ahliriwayat sehingga mereka tidak berani meriwayatkan apa yang sebenarnya dapat mereka riwayatkan tentang kejayaan Bani Umaiyah. Demikian pula hal-nya dengan para penulis sejarah. Merekapun merasa takut, sehingga tidak berani menuliskan keterangan-keterangan ahli riwayat yang telah sampai kepada mereka. Dengan demikian hilang-lenyaplah sejarah dalam kegelapan yang ditimbulkan oleh kezaliman orang-orang yang menamakan diri mereka Syi'ah Ahlilbait padahal mereka itu sebenarnya merupakan musuh yang paling jahat terhadap Ahlilbait dan juga terhadap Islam.
Sebelum fakta-fakta sejarah itu sempat dituliskan, Daulah Umawiyah telah runtuh. Di atas puing-puing keruntuhannya itu berdirilah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah telah mengikis sisa-sisa kejayaan Bani Umaiyah yang masih ada. Malah mereka telah melakukan hal-hal yang menambah gelap dan buruknya sejarah Bani Umaiyah itu.

Tak dapat dibantah bahwa pada hakikatnya orang-orang Alawiyin — iaitu pengikut-pengikut Ali r.a. — lebih banyak menderita di bawah penindasan Bani Abbas dibanding kepada penderitaan yang mereka alami kerana tindakan-tindakan Bani Umaiyah. Akan tetapi fakta-fakta itu tidak tercatat dengan sempurna dalam sejarah, kerana Daulah Abbasiyah itu telah diberkati dengan umur panjang, dan di masa kekuasaan mereka pulalah baru dimulainya pembukuan sejarah. Sebab itu, apa-apa yang ditulis oleh ahli-ahlisejarah di masa itu terang terpengaruh oleh kekuasaan Bani Abbas.

Yazid bin Mu'awiyah telah dituduh sebagai seorang yang bodoh dan jahat perangai. Begitu pula Yazid bin Abdul Malik dan puteranya yang bernama al-Walid. Tetapi tanpa ragu-ragu bahawa ada berpuluh-puluh orang di antara Khalifah-Khalifah Abbasiyin dan Fatimiyin yang sama bodoh dan jahat perangainya juga. Dalam pada itu sejarah telah menutupi banyak di antara keburukan-keburukan mereka. Ahli-ahli sejarah di masa itu telah menumpahkan segala kekurangan-kekurangan tersebut kepada Bani Umaiyah dengan cara mencari-cari ke sana-sini sebab-sebab kekurangan itu.

Kalau di sini kita tidak mengemukakan Khalifah-Khalifah Bani Umaiyah yang dianggap sebagai orang-orang yang lemah dan orang-orang semacam itu pada hakikatnya selalu ada dalam tiap-tiap negara manapun jua — namun di sini kita akan menyebutkan nama beberapa orang Khalifah Bani Umaiyah yang dapat diletakkan pada taraf yang tertinggi, sejajar dengan nama ahli-ahli politik ulung di seluruh dunia, yang telah muncul pada tiap-tiap masa sejarah. Tanpa ragu-ragu, kita cantumkan di antara nama-nama itu: Mu'awiyah, Abdul Malik bin Marwan, al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz, serta beberapa orang Khalifah Bani Umaiyah yang pernah memegang kekuasaan di Andalusia. Dan tanpa ragu-ragu pula, kita dapat menegaskan bahwa amat sedikitlah jumlah Khalifah-Khalifah Abbasiyin, Fatimiyin dan Adarisah (Idrisyah), yang dapat menandingi Khalifah-Khalifah Bani Umaiyah yang kita sebutkan di atas.

Yang anehnya bahawa ahli-ahli sejarah pada zaman kita ini, baik dari golongan kaum Muslimin sendiri, ataupun dari puak orientalis, menerima apa-apa yang ditulis oleh sejarah zaman dahulu itu sebagai fakta-fakta yang benar. Sebab itulah pembahasan-pembahasan sejarah yang dilakukan pada zaman moden ini kebanyakannya sangat jauh dari rasa keadilan. Sepatutnya sejarah Bani Umaiyah ini ditinjau kembali dan diulang menulisnya. Penulisannya harus berdasarkan kepada fakta-fakta yang benar, yang dapat dicari dan dilihat pada bekas-bekas peradaban dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh Bani Umaiyah disaksikan di Damaskus (Damsyik) dan lain-lain ibukota negara-negara Islam di Andalusia (Sepanyol).

Thursday, November 26, 2015

Khalifah Umar Abdul Aziz (99-101 H)

Zamannya adalah lembaran yang gemilang di antara lembaran-lembaran sejarah Islam. Iaitu lembaran yang menyambung kembali mata-rantai yang telah terputus dari sejarah Abu Bakar
dan Umar. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, walaupun amat pendek, namun ia merupakan suatu masa yang berdiri sendiri, mempunyai ciri-ciri sendiri dan mengandung falsafah Islam yang murni, yang tidak terpengaruh oleh aliran-aliran dan peraturan-peraturan Bani Umaivah yang disesali orang.

Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di kota Hulwan, tidak jauh dari kota Kairo, ketika itu ayahnya yang jadi gabernor di Mesir 107 (lihat Tahzibul Asma; karya Nawawi). Tetapi Ibnu Abdil Hakam meriwavatkan bahwa Umar dilahirkan di Madinah.108. Salsilah keturunannya dari pihak ibunya, bersambung kepada Khalifah yang kedua, Umar Ibnul-Khattab. Mungkin disebabkan itu, beliau telah mewarisi daripadanya banyak sifat-sifat yang mulia dan jarang tandingannya. Bahkan di masa kecilnya beliau tinggal bersama pakcik-pakcik ibunya di Madinah. Dalam suasana yang semerbak itulah ia mempelajari bimbingan-bimbingan dan pendapat-pendapat yang sihat, dan di sana jugalah beliau membesar dengan sifat baiknya. Pendidikan yang diperolehnya dalam masa tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap sifat-sifatnya yang istimewa dan terpuji itu.

Khalifah Umar melarang sama sekali untuk mencaci-maki Ali bin Abu Talib, padahal di masa-masa yang lalu para khalifah Bani Umaiyah selalu mencaci-maki dalam pidato-pidato dan khutbah-khutbah mereka (Ahmad Shalaby, 1975).

Sebagai gantinya, Umar meletakkan di tempat cacian itu, firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya".

(an-Nahl: 90)


Oleh kerana itu, di waktu Umar bin Abdul Aziz meninggal, maka as-Syarifur-Ridha meratapinya dengan bait-bait sebagai berikut:

Duhai, Ibnu Abdul Aziz......
Kalaulah boleh mata menangis,
Meratapi remaja Bani Umaiyah,
Niscaya beta meratapi tuan,
Tuan berjasa melepaskan kami,
Dari bahaya perbuatan keji,
Mencaci-maki kepada Ali,
Andaiku dapat membalas jasa,
Kepada tuan kuserahkan dia. (Al-Fakri, m.s 111)

Umar meninggal dunia tatkala badannya meniadi kurus. kerana terlalu banyak mencurahkan tenaganya, dan terlalu mengekang nafsunya sampai hidupnya menderita.



Wednesday, September 2, 2015

100 Keyboard Shortcuts

More than 100 Keyboard Shortcuts must read
SHARE IT........

Keyboard Shorcuts (Microsoft Windows)
1. CTRL+C (Copy)
2. CTRL+X (Cut)
3. CTRL+V (Paste)
4. CTRL+Z (Undo)
5. DELETE (Delete)
6. SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
7. CTRL while dragging an item (Copy the selected item)
8. CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)
9. F2 key (Rename the selected item)
10. CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)
11. CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
12. CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)
13. CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
14. CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)
SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)
15. CTRL+A (Select all)
16. F3 key (Search for a file or a folder)
17. ALT+ENTER (View the properties for the selected item)
18. ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)
19. ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)
20. ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)
21. CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents opensimultaneou sly)
22. ALT+TAB (Switch between the open items)
23. ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)
24. F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)
25. F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)
26. SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)
27. ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)
28. CTRL+ESC (Display the Start menu)
29. ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu) Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)
30. F10 key (Activate the menu bar in the active program)
31. RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)
32. LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)
33. F5 key (Update the active window)
34. BACKSPACE (View the folder onelevel up in My Computer or Windows Explorer)
35. ESC (Cancel the current task)
36. SHIFT when you insert a CD-ROMinto the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)

Dialog Box - Keyboard Shortcuts
1. CTRL+TAB (Move forward through the tabs)
2. CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)
3. TAB (Move forward through the options)
4. SHIFT+TAB (Move backward through the options)
5. ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)
6. ENTER (Perform the command for the active option or button)
7. SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)
8. Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)
9. F1 key (Display Help)
10. F4 key (Display the items in the active list)
11. BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)

Microsoft Natural Keyboard Shortcuts
1. Windows Logo (Display or hide the Start menu)
2. Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)
3. Windows Logo+D (Display the desktop)
4. Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
5. Windows Logo+SHIFT+M (Restorethe minimized windows)
6. Windows Logo+E (Open My Computer)
7. Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
8. CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
9. Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
10. Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
11. Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
12. Windows Logo+U (Open Utility Manager)
13. Accessibility Keyboard Shortcuts
14. Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)
15. Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)
16. Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)
17. SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)
18. NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)
19. Windows Logo +U (Open Utility Manager)
20. Windows Explorer Keyboard Shortcuts
21. END (Display the bottom of the active window)
22. HOME (Display the top of the active window)
23. NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)
24. NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)

MMC COnsole Windows Shortcut keys

1. SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)
2. F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)
3. F5 key (Update the content of all console windows)
4. CTRL+F10 (Maximize the active console window)
5. CTRL+F5 (Restore the active console window)
6. ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for theselected item)
7. F2 key (Rename the selected item)
8. CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)

Remote Desktop Connection Navigation
1. CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box)
2. ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)
3. ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)
4. ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)
5. ALT+HOME (Display the Start menu)
6. CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)
7. ALT+DELETE (Display the Windows menu)
8. CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)
9. CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place asnapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboardand provide the same functionality aspressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)

Microsoft Internet Explorer Keyboard Shortcuts
1. CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)
2. CTRL+E (Open the Search bar)
3. CTRL+F (Start the Find utility)
4. CTRL+H (Open the History bar)
5. CTRL+I (Open the Favorites bar)
6. CTRL+L (Open the Open dialog box)
7. CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)
8. CTRL+O (Open the Open dialog box,the same as CTRL+L)
9. CTRL+P (Open the Print dialog box)
10. CTRL+R (Update the current Web )

SHARE IT WITH YOUR FRIENDS

Saturday, June 20, 2015

FUNGSI TOMBOL WINDOWS

1. Jika anda  ingin meninggalkan meja anda seketika, anda boleh menekan tombol Windows dan tahan kemudian tekan L, dengan begini layar komputer anda akan terkunci dengan sendirinya, tidak perlu khuatir ada yang menyalahgunakan komputer anda.
2. Ketika mahu cari dokumen, kebanyakan anda akan  akan membuka "my computer". Bagi professional, dia akan menekan tombol windows+E, dan anda akan terus masuk ke PC Manager.
3. Bos anda datang ketika anda bermain game! Bagaimana? Jangan gelabah! Terus tekan windows+D, anda akan terus masuk ke dekstop!
4. Trik – trik yang mewah, tekan windows +tab, layar anda akan menjadi 3D
5. Alat perakam di dalam windows. Tekan saja windows+R dan click psr.exe, setelah itu kamu boleh  memulai rakaman.
6. Windows +R dan masukan osk, layar anda akan muncul keyboard virtual!
7. Gambar / tulisan di layar terlalu kecil, tekan windows ditambah "+" atau"-" ,dan kaca pembesar akan muncul di layar, kamu boleh memperbesar atau memperkecil gambar di layar!
8. Sekarang ini computer kita banyak program, contohnya ID, dan kita akan membuka banyak halaman di browser kita. Dengan ctrl+Tab, kamu boleh menukar halaman di browser. Dan tekan ctrl+w, kamu boleh serta-merta menutup halaman yang sedang dibuka.
9. Ctrl+Esc memunculkan layar Start
10. alt+space+c menutup halaman yang sedang dibuka.
Semoga Bermanfaat.
‪#‎copypaste‬

Sunday, April 5, 2015

Kucing Kampung

Kucing kampung sering disebut sebagai kucing, kerana jenis kucing ini adalah campuran dari berbagai ras kucing. Kucing ini (Felis catus-silvestrid) telah hidup dengan manusia sejak 3500 tahun yang lalu. Orang-orang Mesir kuno menggunakan kucing jenis ini untuk mengusir hama tikus dan haiwan perosak yang lain.

Berat kucing ini secara umum adalah sekitar 2,5 kg sampai 7 kg, kecuali diberi makanan khusus, beratnya mampu menjangkau hingga 23 kg. Jika kucing ini dibela dengan rai usianya dapat menjangkau 15-20 tahun. Kucing yang berkeliaran tanpa ada yang mengurus, mungkin dapat hidup kurang dari 2 tahun.

Kemampuan kucing

Kucing kampung yang sering dijumpai, dan biasa tidur sekitar 12-16 jam sehari. Kadang-kadang ada juga kucing tidur selama 20 jam sehari. Meskipun seperti haiwan pemalas, dia adalah salah satu Predator paling cekap. Ia mampu memburu beberapa ribu spesies berbanding harimau dan singa, yang hanya mampu memangsa kurang dari 100 spesies haiwan.

Kucing mempunyai kemampuan untuk melindungi diri apabila jatuh dari tempat yang tinggi. Ini kerana kucing memiliki kecepatan terminal atau kecepatan jatuh maksimum, yang adalah 60 batu per jam. Kucing mampu mengawal perengangan kaki bagi mengurangi impak apabila jatuh dari tempat yang tinggi.

Kucing juga termasuk dalam kategori haiwan yang mapu mengurus kebersihan diri. Air liur atau air ludah kucing yang dijilatkan ke dalam tubuh mereka mampu membersihkan bulu-bulu. Dan kadang-kadang, ia juga mampu memuntahkan gulungan bulu (hairball yuck) dari dalam perut mereka. 


Thursday, February 5, 2015

Perubahan Geografi Negara Umat Islam melalui Peta

Peta di bawah menerangkan perubahan sejarah iaitu hasil daripada pelbagai penaklukan, pembentukan empayar, dan budaya bermula tahun 1450 hingga 2000 SM.














Sumber:  Gulf/2000 Project funded by Columbia University

Sunni, Syiah usah berbalah: Misi mustahil mencari pertemuan


22 Mei 2013: Dua pemimpin berpengaruh dunia Islam hari ini merayu umat Islam seluruh dunia tanpa mengira fahaman Sunni atau Syiah supaya segera berdamai dan berhenti berbalah serta berbunuhan sesama sendiri.

Perkara itu diusulkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Presiden Iran, Sayyid Muhammad Khatami dalam kenyataan bersama hari ini yang memohon pengikut kedua-dua fahaman terbesar itu menghentikan pertelingkahan dan perbalahan yang telah mengorbankan banyak nyawa.

Menurut mereka, perbalahan yang berterusan itu telah mencemar maruah dan harga diri umat Islam di mata dunia.

"Kami merayu semua Sunni dan Syiah yang sama-sama beriman kepada Allah, kitab suci al-Quran, Nabi Muhammad SAW dan menghadap kiblat yang sama agar menghentikan pertumpahan darah serta-merta.

"Hentikan keganasan, hentikan pertumpahan darah dan hentikan pembunuhan," kata mereka.

Kenyataan satu muka surat itu dibaca oleh Presiden Pergerakan Keadilan Sedunia (Just), Dr. Chandra Muzaffar dalam sidang akhbar Pelancaran Rayuan Bersama kepada Muslim Sunni dan Syiah oleh Dr. Mahathir dan Khatami di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini.

Kedua-dua pemimpin itu menandatangani dokumen tersebut yang turut merayu Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) yang mewakili semua negara Islam tanpa mengira mazhab atau fahaman menubuhkan satu jawatankuasa kerja.

Menurut Chandra, jawatankuasa itu berperanan untuk meneliti dengan lebih mendalam jurang perbezaan antara kedua-dua fahaman itu.

"Kami juga merayu kepada setiap individu dan pertubuhan masyarakat madani dari seluruh dunia agar turut serta dalam usaha menghentikan keganasan dan pertumpahan darah serta menggalakkan perdamaian dan kefahaman antara Sunni dan Syiah," katanya.

Sementara itu, Dr. Mahathir ketika ditemui pemberita berkata, semua pihak harus menerima dan bertindak matang dalam mengemukakan perbezaan pendapat masing-masing.

Katanya, jika umat Islam boleh bersikap toleransi terhadap penganut agama lain seharusnya mereka juga boleh bersikap sedemikian terhadap saudara seagama.

"Apa yang penting, kita terima perbezaan pendapat itu dan berhenti membunuh satu sama lain kerana kita sembah Tuhan yang sama, mengikut nabi yang sama dan berpandu kepada kitab yang sama.

"Jika kita saling bunuh membunuh, musuh Islam akan bertepuk tangan kerana gembira kita melakukan kerja itu bagi mereka, jadi sudah tiba masanya kita semua berhenti melakukan keganasan sesama Islam," katanya.


Nota: Ketahuilah bahawa Syiah adalah agama di luar Islam. Perbezaan antara kita kaum Muslimin dengan Syiah sebagaimana berbezanya dua agama dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disatukan, kecuali salah satunya meninggalkan agamanya. 

Perhatian Ibnu Babawaih Al Qummi, salah seorang ulama besar syiah, berkata: kami menyakini bahawa taqiyah adalah wajib, siapa yang meninggalkannya sama seperti meninggalkan solat. [Al I'tiqadat hal 114]



Thursday, January 29, 2015

Muawiyah II

Hari ini saya cuba memaparkan sejarah Muawiyah II iaitu seoarng Khalifah dari bani Umaiyah yang jarang diperkatakan dalam sejarah Islam. Muawiyah II (atau Mu'awiyah ibn Yazid) (معاوية بن يزيد) (28 Mac 661 - Januari / Februari 684) adalah seorang khalifah Umayyah selama kira-kira empat bulan selepas kematian bapanya Yazid bin Muawiyah. Empayar yang diwarisi berada  dalam keadaan kucar-kacir. Pada masa yang sama Abdullah bin Zubair juga yang mengaku sebagai khalifah yang benar dan yang juga telah menguasai  Hijaz dan juga kawasan-kawasan lain.

Kelahiran dan tahun-tahun awal 
Muawiyah II dilahirkan pada 28 Mac 661 iaitu  anak kepada Yazid I dari Dinasti Umayyah. Ibunya juga berketurunan Quraisy di Hijaz. Ayah ibunya bernama Abu Hashim ibn Utbah ibn Rabi'ah pernah dilantik sebagai Gabenor Basra. Ibunya berkahwin Yazid 1 pada tahun 660. Muawiyah II adalah anak lelaki sulung  daripada enam adik-lelaki. Beliau juga mempunyai ramai adik beradik perempuan  (tidak diketahui jumlahnya).

Pada masa yang sama dengan kelahiran  Mua'wiyah II, datuknya (Muawiyah 1) telah bertemu dengan ahli-ahli Shura. Apabila Muawiyah 1 mendengar kelahiran cucu lelakinya lalu beliau berkata, "Sesungguhnya ini adalah satu rahmat dari Tuhan dan satu tanda pasti, bahawa Akulah Khalifah yang benar. Kanak-kanak itu (cucunya) telah  dinamakan Mua'wiyah iaitu sempena nama dirinya sendiri.

Menurut al-Tabari, Muawiyah II  berumur 13 tahun, pada ketika kematian datuknya (Muawiyah I). Ini bermakna Muawiyah II  telah dilahirkan pada 671 iaitu pada ketika bapanya Yazid berumur 25 tahun.

Muawiyah II adalah putera pertama dari Bani Umayyah yang membesar pada era  Khalifah Bani Umayyah.

Pergolakan selepas pembunuhan Saidinah Husein
Al Hushain bin Al Namir dari Syria telah ditugaskan untuk menentang pasukan Abdullah bin Zubair di Makkah. Beliau menemui jalan buntu.. Kerana tak mampu menembusi pertahanan lawan dan mendengar berita wafatnya Khalifah Yazid bin Muawiyah, Al Hushain menyeru gencatan senjata. Abdullah bin Zubair tidak keberatan.

Masa damai itu membuat kedua pasukan membaur satu sama lain, seolah tak terjadi permusuhan. Ahli pasukan dari Syria dengan bebas melaksanakan umrah, thawaf di sekitar Ka'bah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Ketika thawaf itulah, Panglima Al Hushain bin Al Namir bertembung dengan Abdullah bin Zubair. Sambil memegang lengan Abdullah, Al Hushain berbisik, "Apakah anda mahu berangkat bersamaku ke Syria? Saya akan berupaya supaya orang banyak mengangkat anda sebagai khalifah. "

Abdullah bin Zubair menarik tangannya seraya menjawab, "Bagiku tak ada pilihan lain kecuali perang. Bagi setiap satu korban di tanah Hijaz, harus ditebus dengan sepuluh korban di Syria. "

Panglimah Al Hushain menjawab dengan kata-kata yang cukup terkenal dalam sejarah, "Bohong orang yang menganggap anda sebagai cendekiawan Arab. Saya bercakap dengan berbisik, tetapi anda menjawab dengan berteriak. "

Tidak lama selepas itu, Al Hushain dan pasukannya kembali ke Syria. Boleh jadi, tawarannya bukan sembarangan. Sebab, di Syria sendiri sedang berlaku kemelut yang cukup membimbangkan. Sepeninggal Yazid bin Muawiyah, telah ditunjuklah putranya, Muawiyah bin Yazid sebagai khalifah yang pada ketika  itu berusia 23 tahun.

Berbeza dengan ayahnya, Muawiyah bin Yazid lebih mengutamakan ibadah ketimbang urusan duniawi. Hari-harinya dipenuhi dengan keshalihan dan ketaatan. Jabatan sebagai khalifah bukanlah keinginannya, tetapi warisan dari sang ayah.

Muawiyah bin Yazid bukanlah seorang negarawan, tetapi seorang ahli agama. Ia sendiri merasa tidak layak menduduki jabatan khilafah. Ia merasa tak sanggup menghadapi urusan pemerintahan dan kenegaraan. Apalagi sepeninggal ayahnya, Yazid bin Muawiyah, bumi Syria terus dilanda kemelut. Disokong lagi oleh pangaruh Abdullah bin Zubair di tanah Hijaz yang semakin meluas.

Dengan segala pertimbangan itu, akhirnya khalifah ketiga Bani Umayyah ini menyatakan mundur dari jabatan khalifah selepas hanya tiga bulan memerintah. Di hadapan para tokoh istana, ia menyerahkan jabatannya. Para pemuka istana dan tokoh keluarga Bani Umayyah memintanya untuk menunjuk seorang pengganti.

Namun, cucu pengasas Daulah Umayyah itu dengan tegas menjawab, "Aku bukan seperti Abu Bakar yang mampu menunjuk seorang pengganti. Aku belum mendapati seorang pun di antara kalian yang mempunyai keutamaan seperti Umar bin Al-Khattab. Aku juga bukan seperti Umar yang boleh menunjuk Ahli Syura. Kalian lebih tahu dan pilihlah orang yang kalian kehendaki. "

Sejak saat itu, Muawiyah bin Yazid menyerahkan hidupnya hanya untuk beribadah dengan uzlah (mengasingkan diri). Menjelang pengujung tahun 64 H / 684 Masehi, ia meninggal dunia dalam usia masih belia, 23 tahun. Ada yang mengatakan kematiannya tidak wajar, ia dibunuh secara diam-diam.

Sepeninggalnya, terjadi perpecahan di wilayah Syam (Syria dan Palestin). Satu pihak cenderung mengikuti pendirian penduduk Hijaz untuk mengangkat baiat atas Abdullah bin Zubair yang berkedudukan di Makkah. Selain itu penduduk wilayah Iraq dan Iran telah menyatakan baiat. Abdullah bin Ziyad yang menjadi gabenor wilayah itu buru-buru melarikan diri ke Syria untuk meminta perlindungan dari para tokoh Bani Umayyah.

Dengan demikian, wilayah kekuasaan Abdullah bin Zubair sudah meliputi Hijaz, Yaman, Iraq dan Iran. Sebuah perutusan yang berangkat dari Mesir ke Makkah membawa berita bahawa penduduk bumi Pyramid itu pun menyatakan sokongan atas Abdullah bin Zubair.

Sementara itu, perpecahan di wilayah Syam semakin tajam. Pihak yang menyokong Abdullah bin Zubair dipimpin oleh Dhahak bin Qais. Sedangkan di sebelah utara wilayah Syam, tepatnya di bandar Hims dan Halab, gerakan penyokong Abdullah dipimpin Nu'man bin Basyir Al-Ansari. Gerakan ini semakin meluas sehingga hampir mampu menguasai istana Bani Umayyah yang sedang kritikal.

Oleh sebab itu, kalau Abdullah bin Zubair menerima tawaran Panglima Al Hushain untuk berangkat ke Syria, tidak mustahil ia akan dibaiat oleh banyak orang. Apalagi dari sisi keturunan, ia termasuk keluarga dekat Rasulullah SAW. Namun sejarah tak menghendaki hal itu. Abdullah bin Zubair menegaskan menetap di wilayah Hijaz dengan segala sokongan penduduknya. Agaknya, apa yang menimpa Husain bin Ali bin Abi Talib, begitu membekas di benaknya...