Sunday, March 25, 2012

Golfer- Naya kat Burung

Golfer accidentally hits bird

No comments: